Welkom op mijn Weblog!

Via deze weg wil ik de Tilburgers op de hoogte houden van mijn werkzaamheden als gemeenteraadslid. Ook zal ik hier mijn mening en standpunten over verschillende onderwerpen in de raad waar ik woordvoerder ben schrijven. Ik zou het fijn vinden om ook ideeen en reacties te krijgen. Als volksvertegenwoordiger vind ik namelijk een open en interactieve communicatie met de Tilburgers heel erg belangrijk.

1 mei viering

1 mei 2007. De gezamenlijke 1 mei viering van Groen Links en PvdA dit jaar had als thema 'jongeren en solidariteit'. In het eerste gedeelte van het programma werd er stilgestaan over het begrip 'solidariteit'. Iets doen voor je medemens, en met name voor degenen die het minder hebben, die in een kwetsbare positie verkeren. Op de vraag aan de jongeren "Wat doe je op dit moment die toont dat je solidair bent", is al snel een van de antwoorden "koffie schenken voor de ouderen", maar ook "iets doen voor de bewustwoording van je medestudenten". Het is goed om concrete activiteiten te kunnen benoemen die te maken hebben met solidariteit. Maar solidariteit moet niet vereenvoudigd zijn tot enkel "losse activiteiten". Naar mijn mening is solidariteit meer een manier van leven en een manier van denken. Je bent solidair of jij bent dat niet. Je bent elke dag solidair en niet alleen wanneer je vrijwilligerswerk doet. Ook in de uitvoering van je werk, in de omgaan met anderen laat je je solidariteit doorklinken.

Lees verder...

Activiteiten april 2007

Het is mij niet gelukt om een log per activiteit te plaatsen. Een weblog bijhouden is iets wat nog niet echt in mijn systeem zit. Dus, dan maar een overzicht van de rest van mijn activiteiten in april.

3 april
Op mijn verzoek had ik een gesprek gehad met Anne Buskes, directeur van Sociale Zaken in Tilburg. Aanleiding van het gesprek is het feit dat ik af en toe in mijn functie als raadslid verzoeken van burgers krijg over zaken die te maken hebben met Sociale Zaken. Om beter in staat te kunnen zijn om op die vragen van burgers te reageren is met Anne Buskes afgesproken dat er drie contactpersonen van Sociale Zaken worden benoemd bij wie raadsleden voor bepaalde zaken terecht kunnen. Dit vond ik een zeer concrete afspraak waarin een slagvaardiger samenwerking tussen raadsleden en Sociale Zaken kan worden gerealiseerd ten goede van de burgers.

4 april
Vanmiddag ging ik naar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de ouderen. Thema van de bijeenkomst was "Ouderen, een doelgroep van de WMO?" Er werd gewerkt met stellingen om de discussies in gang te brengen. Hieronder de stellingen en mijn eigen reacties daarop:

1. De beshikbare budgetten binnen de gemeente zijn onvoldoende gebundeld waardoor de WMO een kale bezuinigingsoperatie is.

- Ik ben het hier niet eens. Volgens mij heeft de gemeente degelijk de beleidsvrijheid om de omvang van de invulling van de WMO binnen de gemeente te kunnen bepalen. Uiteraard, moet dit zeker vertald worden in de begroting. Ik zie juist kansen in de WMO, kansen voor de gemeente om zo goed mogelijk voor haar burgers te zorgen.

2. De WMO wordt alleen een succes als er een sociale dienstplicht komt voor degenen die niet meer betaald werken.

- Ik ben niet zo'n voorstander van een sociale dienstplicht. Om voor de ander te zorgen moet je men niet verplichten, maar stimuleren en motiveren.

3. Wij met ons allen slaan de plank mis, als wij denken dat wij de groep allochtone ouderen in deze processen kunnen negeren. Het nalaten van het betrekken van deze groepen bij de ontwikkelingen binnen de WMO, zal zich uiteindelijk tegen het proces keren.

- Uiteraard dienen wij de groep allochtone ouderen in het proces te betrekken. De ervaring in deze is dat dit lijkt zeer moeilijk te zijn. Veel allochtone ouderen zijn niet gewend om buiten hun groep in gesprek te treden. Wel zie ik kansen in het betrekken van de nog jongere allochtonen. Het zijn namelijk de jongere allochtonen die de zorg voor hun ouderen op zich nemen.

Ook een aandachtspunt als het gaat om de allochtone ouderen is het feit dat veel van hen hebben een onvolledige AOW. Dit kan tot armoede onder leiden.

10 april
Vandaag ging ik naar de presentatie van de plannen van het "Huis van de Wereld". Dit is een gezamenlijk initiatief van drie instellingen, het COS West en Midden Brabant, de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV), en het Missionaris Service Centrum te Tilburg (MST). Het Huis van de Wereld komt in he oude ABN-Amro gebouw in de Spoorlaan. Daar zouden de bovengenoemde organisaties verhuizen om hun activiteiten beter met elkaar af te stemmen. Maar belangrijk, vind ik, is dat er in Tilburg zo'n vindplaats en ontmoetingsplek komt van alle Tilburgers uit alle windstreken van de hele wereld. Een heel goede initiatief!

14 april
Vanochtend was er voor de eerste keer een bijeenkomst voor nieuwkomers in Tilburg. Leuk om zoveel nieuwe inwoners van Tilburg te mogen ontmoeten. Burgemeester Vreeman heeft de nieuwe Tilburgers verwelkomd. Echt een gastvrije manier om onze nieuwe mede-Tilburgers welkom te heten. Zo'n bijeenkomst moet zeker regelmatig worden gehouden.

16 april
Vandaag een gesprek gehad met wethouder Hugo Backx (Onderwijs) over het fenomeen "witte, zwarte scholen". Wethouder Jan Hamming (Integratie) was ook even erbij. Het gesprek werd georganiseerd door het Werkgroep Samenleven van de afdeling PvdA, waar ik ook lid ben. Andere leden van de werkgroep waren er ook. Het gesprek was meer een soort brainstormen, hoe wij het fenomeen "witte, zwarte scholen" tegen aan kijken. Een gedeelde opvatting is dat het gaat niet zozeer of de school "wit of zwart" is, tot zolang de kwaliteit van de school en het onderwijs maar even goed zijn. De school is een weerspiegeling van de samenstelling van de bevolking in de wijk. Het is belangrijk dat kinderen naar de school in de wijk blijven komen, en niet wegvluchten naar een andere school buiten de wijk, alleen maar omdat de ouders denken dat de kwaliteit van het onderwijs in hun wijkschool minder is vanwege de "verkleuring". Dit is zeker een ingewikkelde materie, dat een zorgvuldig aanpak verdient.

Taskforce armoede
De leden van de taskforce armoede kwamen nog even bij elkaar, om te bespreken hoe verder, nu dat het rapport al vertaald is in maatregelen. Ik zou graag dat de Taskforce Armoede nog een tijdje doorgaat. Ik vind namelijk dat er nog bepaalde kwetsbare groepen zijn die onvoldoende zijn belicht. Dan denk ik met name aan de zogenaamde werkende armen en de jongeren die in armoede leven. Ik wil graag nog zien dat hun situatie beter in beeld wordt gebracht zodat er aanvullende maatregelen worden genomen om deze groep te ondersteunen. Jammer, maar deze mening is niet door iedereen gedeeld. Er is meer gedacht aan het integreren van het vraagstuk armoede met de WMO, want armoede is ook een aandachtspunt voor de WMO.

17 april
In plaats van een gewone fractievergadering, hadden wij een gezamenlijk activiteit met onze coalitiegenoten, het CDA en Groen Links. Zeer gezellig!

18 april
'S avonds was er een toneelvoorstelling "Maria", over vrouwen in de bijstand. Het toneel werd ook gespeeld door ervaringsdeskundigen, vrouwen dus die met armoede te maken hebben (gehad). Goed geacteerd, en vooral zeer herkenbaar. Mensen die de Taskforce Armoede hebben gesproken werden uitgenodigd. De opkomst was goed en de discussie na afloop toonde veel betrokkenheid met de armoede problematiek.

19 april
'S avonds ging ik naar de vergadering van de Werkgroep Zorg en Welzijn van de afdeling PvdA, waar ik ook lid ben. Wij hebben gesproken over de WMO, het volgen van de uitvoering van het armoede beleid, en over de jeugdzorg.

21 april
Ik heb de opening van het project Shock van het Sportcentrum Ooms in Tilburg Noord bijgewoond. Ik vind het project een zeer leuke manier om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met instanties als de Stichting Leergeld en Kinderstad. Via Stichting Leergeld kunnen kinderen geld vragen voor het lidmaatschap voor Shock. Kinderstad heeft 20 plaatsen ingekocht voor kinderen van de naschoolse opvang. Ieder week komen 20 kinderen, om de beurt, van de naschoolse opvang om te sporten. Dit vind ik een goede en een gezonde invulling van de naschoolse activiteiten voor kinderen.

23 april
Vandaag hadden wij een vergadering van de commissie maatschappij. Voorafgaand de vergadering hebben wij een voor overleg binnen onze fractie (subgroep pijler maatschappij) om de agendapunten even voor te bespreken.

24 april
Voorafgaand de fractievergadering was er een informatieve bijeenkomst voor raadsleden over de verschillende beleidstrajecten in het sociale domein. Veel interessante discussie kwam op gang, o.a. hoe breed moeten wij de invulling van de WMO inzetten, wat houdt nou participatie in, enz.

Daarna, was er de gewone wekelijkse fractievergadering.

25 april
Aan het eind van de dag, na mijn werk, ging ik bij een burger op huisbezoek. Wij hebben haar vragen doorgenomen, en ik zou deze voorleggen aan Sociale Zaken.

26 april
De Marktdag "Jong Ondernemen" bezocht. Ik maakte kennis met de verschillende "bedrijven" die allemaal door leerlingen van het ROC en De Rooi Pannen werden opgezet. Onvoorstelbaar hoeveel leuke ideeen waren er, en ook nog ideeen die echt werken en lijken kans van slagen te hebben in de echte ondernemingswereld. Oud raadslid Geert Naaijkens leidde de marktdag in, met zijn zeer betrokken interviews met alle jonge ondernemers die zich op de marktdag hebben gepresenteerd. Zulk initiatief moet zeker blijven worden georganiseerd.

'S avonds heb ik een gesprek gehad met een burger, op zijn werk. Wij hebben zijn vragen doorgenomen, en ik zou deze voorleggen aan Sociale Zaken.

27 april
De wethouders, raadsleden en het bestuur van de PvdA Tilburg heeft een bezoek gebracht aan de wijk Korvel, Westend, St. Anna. Voor een verslag van het wijkbezoek, zie onze website op www.pvdatilburg.nl

April 2007

maandag, 2 april

  • 13.30 - 15.00 uur: Werkbezoek bij Stichting MEE regio Tilburg

dinsdag, 3 april

  • 08.30 - 09.30 uur: overleg Sociale Zaken
  • 20.00 uur: fractievergadering

woensdag, 4 april

  • 13.30 - 15.30 uur: WMO werkgroep in gesprek met CIZ, enz.
  • 16.00 - 17.30 uur: WMO werkgroep in gesprek met ouderen
  • 20.00 uur: Algemene Leden Vergadering PvdA afdeling Tilburg

Werkbezoek bij Stichting MEE regio Tilburg

maandag, 2 april 2007

Vandaag heb ik samen met nog 9 leden van de Commissie Maatschappij en 2 griffiers een werkbezoek gebracht bij Stichting MEE regio Tilburg aan de Kloosterstraat. MEE is een instelling die ondersteuning biedt bij leven met een beperking. Dit kan gaan om lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking, beperking door een chronische ziekte, verstandelijk beperking, vorm van autisme en achterstand in ontwikkeling. Beperking dus in de breedste zin van het woord.

Lees verder...

Taskforce Armoede Tilburg ingesteld

De raad van de gemeente Tilburg heeft in haar vergadering van 22 mei jl. een Taskforce Armoede ingesteld. Doelstelling van de Taskforce is om armoede in onze stad terug te dringen met het streven om armoede uit de stad te verbannen. De Taskforce zal in gesprek gaan met de stad om zoveel mogelijk praktijkervaringen op te doen om een scherper beeld te krijgen zodat armoede beter kan worden bestreden.  Lees verder...

Juni 2006

1 juni: deelname vergadering Taskforce armoede

6 juni: gastspreker informatiebijeenkomst aan een groep oudkomers ihkv het project maatschappelijk participatie

12 juni: vergadering Commissie Maatschappij van de raad - deze vergadering is openbaar en vindt plaats om 14.00 uur in de raadszaal (Stadskantoor 1, 1e verdieping)

15 juni: Globetrotters 'Een reis naar Afghanistan' - De avond staat geheel in het teken van Afghanistan, met een heerlijke Afghaanse maaltijd, muziek, dans, cultuur en culturele uitwisseling. (De activiteit vindt plaats van 18.30 - 21.30 uur in De Verdieping, Sint Annastraat 20 te Tilburg. Er is een toegang van € 5,-, aanmelden via Stg, Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk tel. 013-5363630)

22 juni: deelname aan het symposium 'Ruimte voor ondernemerschap'. Een symposium over werken aan gewenste vormen van wonen met service voor ouderen.

26 juni: Raadsvergadering. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats om 17.00 uur in de raadszaal (Stadskantoor 1, 1e verdieping).